Huisreglement

Rechten en verplichtingen van de leden.

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreserveringsreglement .

Artikel 2.
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo snel mogelijk door te geven aan de ledenadministrateur.

Artikel 3.
De leden zijn verplicht de contributie vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar te voldoen.Achterstallige contributie dient alsnog te worden voldaan. Niet tijdige betaling kan leiden tot royement.Bij een hernieuwd lidmaatschap dient de achterstallige contributie alsnog te worden voldaan.
Vergaderingen.

Artikel 4.
De bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dit wensen.

Wanneer aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf tot een bijeenroeping bevoegd.

Artikel 5.
De bestuursvergadering wordt tenminste één week voor die vergadering bijeengeroepen, middels het toesturen van een uitnodiging met de daarbij behorende agenda.

Artikel 6.
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur, of door vijf seniorleden, ere-leden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur er zich van heeft vergewist, dat de gestelde kandidaat een benoeming zal aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van een bij de secretaris ingeleverde schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7.
Een besluit van, of een benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met in acht neming van artikel 16, lid 9 en 10 van de statuten.

Als een uitzondering op deze regel geldt, dat over niet geagendeerde punten een besluit kan worden genomen indien ten minste twee derde van het aantal stemmen(blanco stemmen daaronder niet begrepen) naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 8.
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de algemene vergadering is ingediend.

Artikel 9.
Alle op de agenda voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling, door een lid staande de vergadering, gedaan voorstel, hetgeen rechtstreeks betrekking heeft op het aan de orde zijnde agendapunt.

Commissies.

Artikel 10.
De algemene vergadering en/of het bestuur kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten.

De commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 11.
De kascommissie, bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van die commissie in de plaats van het langst in die commissie zittende lid

Besluitvorming.

Artikel 12.
Verlangt, omtrent een aan de orde gesteld voorstel, geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 13.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.Ter beoordeling van het resultaat der stemming blijven blanco en ongeldige stemmen buiten beschouwing.Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk voor het uitbrengen van de stem.

Artikel 14.
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.Door de algemene vergadering kunnen slechts die personen worden gekozen, die kandidaat gesteld zijn op de wijze, zoals die bij de Statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Bij staking der stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur.

Artikel 15.
De op statutaire wijze benoemde verenigingsbestuurder is verplicht het bestuurslidmaatschap voor vier jaar te aanvaarden. Ieder bestuurslid heeft één stem, die niet door middel van een gemachtigde kan worden uitgebracht.

Er wordt een rooster van aftreden vastgesteld.

Aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. Verenigingsbestuurders kunnen maximaal drie aaneensluitende perioden van elk 4 jaar benoemd blijven.

Artikel 16.
In de eerste bestuursvergadering na de algemene vergadering wordt een plaatsvervangend voorzitter gekozen.

Bij ontstentenis van een bestuurslid worden diens taken door de andere bestuursleden overgenomen. Blijvende ontstentenis van één of meerdere bestuursleden is niet van invloed is op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden, als tijdelijk bestuur.

Artikel 17.
Schade aan de vereniging of aan één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 18.
Het bedrag, als bedoeld in artikel 10, lid 3, sub c van de Statuten, wordt vastgesteld op een bedrag van 25.000,= inclusief BTW.

Verplichtingen van het bestuur.

Artikel 19.
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, administratie bij te houden van:

namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen.
presentielijsten van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
Bezittingen en schulden van de vereniging.

Aanmeldingsformulier.

Artikel 20.
Op het ledenaanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornaam, woonplaats, geboortejaar en datum, telefoonnummer en e-mail adres. Tevens moet een recente pasfoto worden ingeleverd.

Slotbepalingen.

Artikel 21.
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding.